Polityka prywatności

Aby korzystać z naszej strony musisz zakceptować politykę prywatności oraz RODO.
czytaj więcej
Akceptuj Rezygnuj

Wyniki finansowe roczne

WYBRANE DANE FINANSOWE RESBUD SE w tys. EUR
2018.12.31 2019.12.31 2020.12.31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 125 0 0
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 298 -93 -324
Zysk (strata) brutto 89 35 -347
Zysk (strata) netto 89 35 -347
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -51 -70 -221
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1039 -208 45
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 802 246 147
Przepływy pieniężne netto, razem -288 -32 -29
Aktywa razem 2012 2824 1954
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 164 357 614
Zobowiązania długoterminowe 4 302 0
Zobowiązania krótkoterminowe 160 55 614
Kapitał własny 1848 2467 1340
Kapitał zakładowy 1430 1991 1991
Liczba akcji (w szt.) 13000000 18100000 18100000
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w EUR) -0,01 0,00 -0,02
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w EUR) -0,01 0,00 -0,02
Wartość księgowa na jedną akcję (w EUR) 0,14 0,14 0,07
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w EUR) 0,14 0,14 0,07
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w EUR) 0 0 0
Do góry